Ubytovací řád

Obchodní podmínky ubytování

UBYTOVACÍ ŘÁD – Penzion MACHYNKA

(dále také jen „PENZION“)

provozovaného: MACHYNKA s.r.o., Bučovice, Nová 590, IČO 26945452 DIČ 26945452

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 • Ubytování hostů v penzionu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“), na jejímž základě MACHYNKA s.r.o. (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
 • Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či telefonické potvrzení objednávky či rezervace.
 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, má přednost stanovené ubytovací smlouvou.
 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.

2. Uzavření smlouvy, rezervace

 • Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky.
 •  Ubytovaný je povinen zaplatit rezervační poplatek v plné výši částky za ubytování.

3. Zrušení rezervace, nedostavení se k čerpání ubytování

 • Neuhradí-li host zálohu podle článku 2 odst. 2.2 tohoto ubytovacího řádu řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohy uvedené na zálohové faktuře ruší.
 • Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o zrušení rezervace. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž výše storno poplatku bude stanovena takto:
Okamžik doručení odstoupení ubytovateli
(uvedeno v kalendářních dnech)
Sazba storno poplatku (v % zálohy)
15 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 0 % výše uhrazené zálohy
14-4 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 80 % výše uhrazené zálohy
3-0 dní před plánovaným nástupem k ubytování 100 % výše uhrazené zálohy
 • V případě, že host nenastoupí k ubytování do dvaceti čtyř (24) hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než jeden (1) den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v článku 2 odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

4. Příjezd do penzionu

 • Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci na ulici Sokolovská 793, Bučovice pověřenému pracovníkovi.
 • Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele.
 • Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá od 7:00 do 15:30 hod v prostoru recepce penzionu.
 • Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité jistoty (dále také jen „kauce“) 1.000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši, resp. výši ponížené za podmínek uvedených v článku 7 tohoto ubytovacího řádu.
 • Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.
 • Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
 • Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

5. Obecná pravidla ubytování

 • Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu.
 • Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje i vstupu do penzionu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné části smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.
 • Host je povinen:
  • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
  • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
  • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu/penzionu způsobil(y);
  • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby užívající penzionu a jeho okolí nadměrným hlukem;
  • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
  • při odchodu z penzionu odevzdat klíč od pokoje na recepci, či dle domluvi.
 • Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu, běžnou komunikaci a kancelářskou práci;
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv a jsou možné pouze v době od 15.00 do 20:00 se souhlasem ubytovatele; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách penzionu;
  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
  • umístit v prostorách hotelu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
 • Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
  • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
  • používat otevřený oheň;
  • užívat veřejně dostupného připojení k veřejné datové síti internet v prostorách hotelu ke sdílení, stahovaní, anebo jiné distribuci či dispozici, závadný obsah, software anebo jiná data, která by mohla narušit integritu datové sítě, anebo její výkon.

6. Odjezd z penzionu

 • Ubytovaný je povinen opustit a odevzdat pokoj, kde je ubytován, do 10:00 hod v den, který končí ubytování podle ubytovací smlouvy, kterou uzavřel s ubytovatelem.
 • Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu, pokud není s ubytovatelem ujednáno jinak, anebo nestanoví jinak tento řád, anebo předpisy, na které odkazuje.